Graduate Students Associated with the EPI

D


Bu Wang Pix


Bu Wang (Student of Professor Cheng)

E-Mail: buw208@lehigh.edu
Yuanyuan Wang (missing picture)


Steven Wei pixMing-Tzo (Steven) Wei (Student of Professor Ou-Yang)

E-Mail: miw206@lehigh.edu

© Emulsion Polymers Institute 2016