Some Sumo Favorites and Highlights from 2000


 

AKEBONO vs. MUSASHIMARU (September tournament)

KAIO vs. MUSASHIMARU (the latter, Sept. Grand Tournament winner)

KAIO (won Natsu Basho 2000)

KAIO

Akebono wins Nagoya Basho 2000

AKEBONO (now retired, as is Musashimaru)