smith lane  
 

fields at Smith Lane

 

 
 

photos by Jon Levin